Poli Spesialis

POLI REHAB MEDIK

Poli Rehab Mendik

Poli Syaraf

Poli THT

Poli Gigi

Poli Penyakit Dalam

Poli Kandungan


dr. Martha, Sp.KFR

Sabtu

: 07.00 – Selesai

Poli Orthopedi

Poli Bedah Umum

Poli Mata

Poli Kulis & Kelamin

Poli Anak

Poli KIA


dr. Gothot, Sp.KFR

Senin

Kamis

: 14.00 – Selesai

: 14.00 – Selesai

Poli Jantung

Poli Geriatri


dr. Veranita, Sp.KFR

Selasa

Rabu

: 13.00 – Selesai

: 13.00 – Selesai


dr. Anang, Sp.KFR

Jum’at

: 07.00 – Selesai

Shopping Basket